GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 88
Số lượt truy cập: 10566173
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 [Sau]
Tên tài liệu Download
QĐ 1047 UBND TỈNH. phe duyet DM SGK lop 2, lop 6 su dung trong CSGDPT trem dia ban tinh Quang Binh
BC ket qua hoat dong cua BDH de an GD -HN và dinh huong phan luong HS GD v2019-2025
NĐ 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối trượng bảo trợ xã hội.
QĐ 354 LĐLĐ quy che quan ly , hoat dong Quy xa hoi cong doan tinh QB
Cv so 45 Quyet định -The le cuoc thi sang tạo kỹ thuạt tỉnh Quang Binh lan thu IX nam 2021
Dieu le 228 giai the duc online lan thu II nam 2021
KH 316 tang cuong cac bien phap phong ngua toi pham giet ngươi
KH 257 to chuc cong uoc ve phong chong mua ban nguoi dac biet la phu nu va tre em
CV so 463 yeu cau ve chung chi chuc danh nghe nghiep GV MN, pho thong cong lap
CV 188 ve viec tang cuong ap dung cac bien phap phong chong dich Covid 19
Dieu le 15 giai vo dic co vua co tương tinh Qb lan thu XXIII nam 2021
CV 300 ve nviec cho HS toan tinh nghi hoc de phong chong dich Covid 19 va nghi Tet Nguyen Dan
CĐ 01 / UBND tinh QB ve viec thuc hien phong, chong dịch Covid 19
CV 2986/HDLN-SYT-BHXH huong dan kham chua benh BHYT
KH 3123 của Sở GD To chuc Hội thi GV day gioi cap THCS nam hoc 2020-2021
CV 2218/ UBND tỉnh tiếp tuc tang cuong cong tac phòng, chong dịch Covid 19
CV 1243/ CA tinh HD cac co quan don vi canh giac thu doan gia danh CB CS PCCC de lua dao
CV 2246/UBND tinh thuc hien quy dinh lien quan den quy dinh nghi huu theo QD cua BL lao dong nam 2019
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CV 1209 huong dan de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen VGN
CV so 1148 Ke hoach to chuc thi tuyen sinh vao lop 10 THPT Chuyen Vo Nguyen Giap nam hoc 2012-2021
QĐ 1663 phe duyet KH tuyen sinh lop 10 THPT nam 2020
CV 933 thong bao ket qua kiem tra du gio thao giang va thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 287 YS CV 915 dam bao ANAT trong day hoc truc tuyen
CV 919 thuc hien cac bien phap chong dich Covid-19 trong truong hoc
CV 823 TB di hoc tro lai va huong dan cac Đk dam bao HS tro lai truong.
CV 1074/SYTdanh muc nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19 trong truong hoc
CV 732 thanh lap to GV-CBQL cot can ho tro BD GV -CBQL thuc hien CtrGDPT 2018
CĐ 680 ve phong chong dich benh Covid-19
CV 634 cho HS tiep tuc nghi hoc phong chong dich Covid -19 gay ra[1] 2 3 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com