GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 51
Số lượt truy cập: 13515355
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 1139/SGD Bna hanh QC to chuc va hoat dong cua HD bo mon GDtrH -GDTX thuoc SGD
CV 2414/SGD HD noi dung va cau truc de thi chon HSG lop 9.12 nam 2024-2025
CV 335/UBND tỉnh. KH thuc hien chuong trình " Y te trương hoc trong CSGD MN va PT gan voi y te GĐ 2021-2025 tren dia ban Tinh QB
CV 1588/SGD HD to chuc cac ky thi chon HSG cap tinh nam hoc 2023-2024 va 2024-2025
CV 953/SGD TB Danh muc SGK lop 4.8 su dung trong ca CSGDPT
CV 860/SGD KH trien khai xay dung khai thac su dung ngan hang cau hoi cho phan mem de thi va khao thi
CV 823/SGD huong dan tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 543/SGD Ke hoach lua chon SGK lop 8
CV 142/SGD Ban hanh quy che thi chon HSG tinh QB
CV 436/ UBND tinh. QD thanh lap HĐ lua chon GSK lop 4.8.11 theo CTr GDPT 2018
CV 298/UBND tỉnh. KH thuc hien cong tac kiem dinh CLGD gd 2023-2025 tren dịa ban tinh QB
CV 177/SGD KH kiem tra cong tac binh dang gioi va su tien bo phu nu nam 2023
CV 198/SGD HD de thi tuyen sinh lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 187/SGD Huong dan tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 1041/SGD QD ban hanh quy che Cuoc thi khoa hoc ky thuat hoc sinh trung hoc cap tinh
CV 1633/ SGD. Dieu chinh mot so noi dung ve thao giang và Chuyên de tiet day sang tao
CV 1404/SGD. Thuc hien CD so 07/ CD-UBND tang cuong cong tac PC dich sot xuat huyet va dich benh truyen nhiem khac
CV 1459/SGD. Tang cuong cong tac PC benh Dau mua khi
CV 1567/SGD . Huong dan doi moi PP day hoc va kiem tra mon Ngu van
QD 2240/UBND tinh. Ban hanh khung Kh thoi gian nam hoc 2022-2023
CV 1481/SGD. HD cau truc de kiem tra danh gia cap THCS
QD 1706/ UBND Tinh. Phe duyet DM SGK lop 3.7.10 trong CSGDPT
QD 308 ban hanh QC tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2022-2023
CV 804/SGD KH phoi hop voi dai phat thanh va truyen hinh QB thuc hien chuyen muc "GD va ĐT" nam 2022
Cv 711/ SGD HD đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
CV 639/ SGD HD tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2022-2023
CV 250/SGD QD ve viec khen thuong thanh tich thi dau tai giai Đien kinh Boi lôi học sinh câp Tinh nam hoc 2021-2022
CV 585/SGD tham gia cuoc thi lam Cip tren nen tang TikTop " Ngành dan so dong hanh cung cả nuoc phong chong dich Covid 19"
CV 576/SGD KH trien khia thuc hien chương trinh phong, chong mai dam trong nhanh GD den nam 2025
QD 849/ SGD phe duyet KH TS vao lop 10 THPT- chuyen -DTNT nam hoc 2021-2022[1] 2 3 4 5 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com