GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 13515355
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
TT26 sua doi BS mot so quy dinh DM TBDH cap TH, THCS, THPT
CV 1139/SGD Bna hanh QC to chuc va hoat dong cua HD bo mon GDtrH -GDTX thuoc SGD
ND 85/CP Quy dinh tuyen dung su dung va su dung quan ly VC
TT 21/BGD QiĐ ma so tieu chuan CDNN va xep luong vien chuc ho tro GDKT
TT 20/BGD HD vi tri viec lam CCVC theo CDNN va so luong nguoi lam viec trong CSGD PT va truong chuyen biet
CV 1315/BGD Ban hanh KH trien khai phong trao ca nuoc thi dua xd XHHT day manh HSGD gd 2023-2030
CV 2414/SGD HD noi dung va cau truc de thi chon HSG lop 9.12 nam 2024-2025
CV 335/UBND tỉnh. KH thuc hien chuong trình " Y te trương hoc trong CSGD MN va PT gan voi y te GĐ 2021-2025 tren dia ban Tinh QB
CV 1588/SGD HD to chuc cac ky thi chon HSG cap tinh nam hoc 2023-2024 va 2024-2025
CV 953/SGD TB Danh muc SGK lop 4.8 su dung trong ca CSGDPT
NĐ 24 nam 2023 cua Chinh phu về mức lương cơ sở
CV 860/SGD KH trien khai xay dung khai thac su dung ngan hang cau hoi cho phan mem de thi va khao thi
CV 823/SGD huong dan tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 543/SGD Ke hoach lua chon SGK lop 8
CV 142/SGD Ban hanh quy che thi chon HSG tinh QB
CV 436/ UBND tinh. QD thanh lap HĐ lua chon GSK lop 4.8.11 theo CTr GDPT 2018
CV 298/UBND tỉnh. KH thuc hien cong tac kiem dinh CLGD gd 2023-2025 tren dịa ban tinh QB
CV 177/SGD KH kiem tra cong tac binh dang gioi va su tien bo phu nu nam 2023
CV 198/SGD HD de thi tuyen sinh lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 187/SGD Huong dan tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2023-2024
CV 10/BNV Thong tu quy dinh thoi han bao quan tai lieu
CV 356/BGD. QD phe duyet du an "Tang cuong nang luc PC ma tuy truong hoc den nam 2025"
CV 165/NQ - CP. Nghi quyet ve hoc phi doi voi co so giao duc va dao tao cong lap nam hoc 2022-2023
CV 6141/BGD Tang cuong chi dao cong tac dam bao ve sinh ATTP trong CSGD
CV 1041/SGD QD ban hanh quy che Cuoc thi khoa hoc ky thuat hoc sinh trung hoc cap tinh
CV 1753/ SGD. Phat dong cuo thi tim hieu cac QD cua PL ve PC ma tuy tren dia ban tinh QB
CV 1633/ SGD. Dieu chinh mot so noi dung ve thao giang và Chuyên de tiet day sang tao
CV 1404/SGD. Thuc hien CD so 07/ CD-UBND tang cuong cong tac PC dich sot xuat huyet va dich benh truyen nhiem khac
CV 1459/SGD. Tang cuong cong tac PC benh Dau mua khi
CV 1567/SGD . Huong dan doi moi PP day hoc va kiem tra mon Ngu van[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com