GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 10566173
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
Tên tài liệu Download
QĐ 1047 UBND TỈNH. phe duyet DM SGK lop 2, lop 6 su dung trong CSGDPT trem dia ban tinh Quang Binh
BC ket qua hoat dong cua BDH de an GD -HN và dinh huong phan luong HS GD v2019-2025
NĐ 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối trượng bảo trợ xã hội.
QĐ 354 LĐLĐ quy che quan ly , hoat dong Quy xa hoi cong doan tinh QB
Cv so 45 Quyet định -The le cuoc thi sang tạo kỹ thuạt tỉnh Quang Binh lan thu IX nam 2021
CV 556 thuc hien TT 09 cua bo LĐTBXH
CV 531 thuc hien nghi dinh 13 cua chinh phu
Dieu le 228 giai the duc online lan thu II nam 2021
KH 316 tang cuong cac bien phap phong ngua toi pham giet ngươi
KH 257 to chuc cong uoc ve phong chong mua ban nguoi dac biet la phu nu va tre em
CV so 463 yeu cau ve chung chi chuc danh nghe nghiep GV MN, pho thong cong lap
CV 188 ve viec tang cuong ap dung cac bien phap phong chong dich Covid 19
Dieu le 15 giai vo dic co vua co tương tinh Qb lan thu XXIII nam 2021
CV 300 ve nviec cho HS toan tinh nghi hoc de phong chong dich Covid 19 va nghi Tet Nguyen Dan
TT so 03 quy dinh ma so chuc danh nghe nghiep va bo nhiem xep luong vien chuc trong cac truong THCS
TT so 147 cua bo CA quy dinh cac bien phap dam bao an toan PCCC cuu nan, cuu ho
ND 03 / Ve bao hiem bat buoc dan su cua chu xe co gioi
CĐ 01 / UBND tinh QB ve viec thuc hien phong, chong dịch Covid 19
QĐ 4376 Ban hanh ke hoach tong the to chuc trien khai chuong trinh Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS lớp 9 và lơp 11 gđ 2021-2022
TT 44 ban hanh danh muc thiet bi day hoc toi thieu lop 6
CV 2986/HDLN-SYT-BHXH huong dan kham chua benh BHYT
KH 3123 của Sở GD To chuc Hội thi GV day gioi cap THCS nam hoc 2020-2021
CV 2218/ UBND tỉnh tiếp tuc tang cuong cong tac phòng, chong dịch Covid 19
ND 137/CP ve quan ly su dung phao
CV 1243/ CA tinh HD cac co quan don vi canh giac thu doan gia danh CB CS PCCC de lua dao
CV 2246/UBND tinh thuc hien quy dinh lien quan den quy dinh nghi huu theo QD cua BL lao dong nam 2019
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
QĐ 2566 phe duyet so tay PC dich Covid trong truong hoc[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com