GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 86
Số lượt truy cập: 10566173
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 556 thuc hien TT 09 cua bo LĐTBXH
CV 531 thuc hien nghi dinh 13 cua chinh phu
TT so 03 quy dinh ma so chuc danh nghe nghiep va bo nhiem xep luong vien chuc trong cac truong THCS
TT so 147 cua bo CA quy dinh cac bien phap dam bao an toan PCCC cuu nan, cuu ho
ND 03 / Ve bao hiem bat buoc dan su cua chu xe co gioi
QĐ 4376 Ban hanh ke hoach tong the to chuc trien khai chuong trinh Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS lớp 9 và lơp 11 gđ 2021-2022
TT 44 ban hanh danh muc thiet bi day hoc toi thieu lop 6
ND 137/CP ve quan ly su dung phao
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
QĐ 2566 phe duyet so tay PC dich Covid trong truong hoc
TT 25 quy dinh viec lua chon SGK trong co so GDPT.
Huong dan dieu chinh noi dung day hoc nam hoc 2020 - 2021
ND 90 danh gia xep loai chat luong CB _CCVC
TT 14 quy dinh phong hoc bo mon cua co so GDPT
TT 13 ban hanh tieu chuan CSVC cac truong MN va PT
CV 1366 HD mot so che do lam viec nghi he doi voi GV trong thoi gian phong chong dich Covid-19
CV 1360 Huong dan kiem tra danh gia HK II năm hoc 2019-2020
CV 1398 HD cac dieu kien cho HS tro lai truong
CV 1113 huong dan dieu chinh noi dung day hoc hoc ky II năm hoc 2019-2020
TT 22 ban hanh quy dinh ve hoi thi GVDG MN - PT
TT 20 bai bo cac quy dinh ve kiem tra va cap chung chi ngoai ngu
TT 18 ban hanh Ctr BDTX -CBQL co so GDPT
TT 17 ban hanh Ctr BDTX co so GDPT
Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 về hướng dẫn thực hiện NĐ 101
Nghị đinhj 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo BD cán bộ, viên chức
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD DT ngày 21/6/2016 về việc quy định tổ chức thi câps CC ứng dụng CNTT
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 13-3-2014 của Bộ truyền thông tin và truyền thông
CV 4529 BGDDT_NGCBQLGD Huong dan thuc hien TT 14 ve danh gia chuan HT
CV 4530 BGDDT_NGCBQLGD Huong dan thuc hien TT20 ve danh gia giao vien PT
CV 609 Ke hoach to chu cuoc thi Giao thong hoc duong lan thu IV nam hoc 2018 - 2019[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com