GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 13515355
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
TT26 sua doi BS mot so quy dinh DM TBDH cap TH, THCS, THPT
ND 85/CP Quy dinh tuyen dung su dung va su dung quan ly VC
TT 21/BGD QiĐ ma so tieu chuan CDNN va xep luong vien chuc ho tro GDKT
TT 20/BGD HD vi tri viec lam CCVC theo CDNN va so luong nguoi lam viec trong CSGD PT va truong chuyen biet
CV 1315/BGD Ban hanh KH trien khai phong trao ca nuoc thi dua xd XHHT day manh HSGD gd 2023-2030
NĐ 24 nam 2023 cua Chinh phu về mức lương cơ sở
CV 10/BNV Thong tu quy dinh thoi han bao quan tai lieu
CV 356/BGD. QD phe duyet du an "Tang cuong nang luc PC ma tuy truong hoc den nam 2025"
CV 165/NQ - CP. Nghi quyet ve hoc phi doi voi co so giao duc va dao tao cong lap nam hoc 2022-2023
CV 6141/BGD Tang cuong chi dao cong tac dam bao ve sinh ATTP trong CSGD
QĐ 09 TTCP. QĐ ve tin dung doi voi HS_SV co hoan canh gia dinh kho khan de mua may tinh bang thiet bị phuc vu hoc tap truc tuyen
QĐ 4914 BGD ĐT QD ve tang ky niem chuong vi su nghiep GD
QD 543/ BGD QĐ Phe duyet so tay dam bao an toan phòng, chong dịch Covid 19 trong truong hoc (sua doi, bo sung lan 2)
QD 406/ BGD Phe duyet so tay dam bao an toan phòng, chong dịch Covid 19 trong truong hoc
QĐ 85 TTCP. QĐ phê duyệ chương trình y tế trường học trong co so GD gd 2021-2025
CD 1745/ TTg tang cuong PC dich Covid 19 kiem soat bien chung moi Omicron cau SARS - CoV2
NĐ 128 của Chính phủ. NQ ban hành quy dinh tam thoi thich ung an toan, linh hoat, kiem saot hieu qua dịch Covid 19
CT 29/ TTCP Một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt nam
QĐ 1660 TTCP. QD phe duyet chuong trinh suc khoe hoc duong giai doan 2021-2025
CV 556 thuc hien TT 09 cua bo LĐTBXH
CV 531 thuc hien nghi dinh 13 cua chinh phu
TT so 03 quy dinh ma so chuc danh nghe nghiep va bo nhiem xep luong vien chuc trong cac truong THCS
TT so 147 cua bo CA quy dinh cac bien phap dam bao an toan PCCC cuu nan, cuu ho
ND 03 / Ve bao hiem bat buoc dan su cua chu xe co gioi
QĐ 4376 Ban hanh ke hoach tong the to chuc trien khai chuong trinh Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của HS lớp 9 và lơp 11 gđ 2021-2022
TT 44 ban hanh danh muc thiet bi day hoc toi thieu lop 6
ND 137/CP ve quan ly su dung phao
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
QĐ 2566 phe duyet so tay PC dich Covid trong truong hoc
TT 25 quy dinh viec lua chon SGK trong co so GDPT.[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com