THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 5333428
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
20-6-18-QD_446_thanh_lap_hoi_dong_thi_dua_khen_thuong
20-6-118-CV_447_bao_cao_thong_ke_chung_chi_nghiep_vu_su_pham_cua_giao_vien (1)
20-6-18-CV_453_YS_CV_1053_to_chuc_cac_hd_huong_ung_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy
20-6-18-QD_457_thanh_lap_hoi_dong_tham_dinh_danh_gia_TH_TT_HSTC_THAT_ve_ANTT (1)
20-6-18-TB_1235_KL_cua_ba_NTH_tai_cuoc_hop_trien_khai_ky_thi_THPT_QG_va_xet_TS_lop_10
20-6-18-KH_tap_huan_nang_cao_nang_luc_quan_ly_dieu_hanh_TTHTCD (2)
20-6-18-CV_459_ra_soat_KHPT_nam_hoc_2018-2019_(lan_2) (2)
20-6-18-TB_xep_loai_lien_doi_nam_hoc_2017-2018
20-6-18-TB_ket_qua_sang_kien_cai_tiren_ky_thuat_nganh_GD (1)
20-6-18-CV_115_BC_bien_che_va_du_kien_chi_tieu_tuyen_dung_VCGD (2)
20-6-18-CV_1206_TB_DS_duoc_phe_duyet_tinh_gian_bien_che
20-6-18-CV_467_bo_sung_ho_so_danh_gia_phan_loai_CCVC (1)
20-8-18-CV_480_thuc_hien_cac_khoan_thu_nop_nam_hoc_2018-2019
20-6-18-
20-6-18-QD_2745_ban_hanh_quy_dinh_quy_hoach_nguon_CBQL (1)
20-6-18-CV_477_HD_nop_ho_so_quy_hoach_nguon_CBQL__giao_duc (1)
20-6-8-QD_2740_giao_chi_tieu_KHPT_quy_mo_so_luong_truong_lop_nam_hoc_2018-2019 (1)
6-6-8-QD_434_cong_nhan_ket_qua_danh_gia_trang_TTDT_cac_don_vi (1)
6-6-18-CV_433_HD_mot_so_noi_dung_trong_he_2018_cap_THCS. (1)
6-6-18-HUONG DAN 3 NAM THUC HIEN SO KET ANTT
6-6-18-QD_57_thanh_lap_Ban_cham_sang_kien_cai_tien_Ky_thuat_nganh_GD (1)
6-6-18-CV_1009_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_gia_duc_HS_dip_cuoi_nam_va_he
6-6--18CV_441_danh_gia_cong_tac_thang_5_KH_thang_6.2018
6-6-18-De_cuong_bao_cao_kem_theo_CV_438
6-6-18-QD_57_thanh_lap_Ban_cham_sang_kien_cai_tien_Ky_thuat_nganh_GD
6-6-18-Cong_dien_phong_chong_con_bao_so_2
28-5-18-CV_386_KH_xet_thi_dua_nam_hoc_2017-2018
28-5-18-CV_385_ra_soat_KHPT_nam_hoc_2018-2019
28-5-18-CV_384_YS_CV_950_dang_ky_thi_thang_hang_CDNN
23-5-18-CV_976_to_chuc_thang_hanh_dong_vi_tre_em_2018[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn