THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 5588718
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
18-9-18-QD_901_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi (1)
18-9-18-KH_902_kiem_tra_chuyen_de_quan_ly_va_su_cac_khoan_thu_chi (1)
18-9-18-CV_894_cong_tac_quan_ly_day_them_hoc_them_nam_hoc_2018_-_2019
18-9-18-CV_895_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_18-19
18-9-18-TB_2019_chuong_trinh_tham_tet_trung_thu_cua_lanh_dao_huyen
18-9-18-CV_896_BC_ket_qua_phat_trien_GDTrH_sau_30_nam_tai_lap_tinh
18-9-18-CV_897_KH_ban_giao_to_chuc_tap_huan_phan_mem_QL_NH_de_thi
17-9-18-CV_889_HD_to_chuc_Hoi_thi_KHKT_nam_hoc_2018_-_2019
17-9-18-QD_888_phan_cong_trach_nhiem_lanh_dao_Cb_CV_co_quan_PGD
13-9-18-CV_878_BC_so_lieu_hoc_sinh_TN_THCS
13-9-18-CV_2004_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
13-9-18-QD_882_cong_nhan_va_cap_giay_chung_nhan_ket_qua_BD_TX_CBQL_GV
12-9-18-Du_thao_HD_thuc_hien_nhiem_vu_hoi_dong_chuyen_mon
12-9-18-CT_10_thuc_hien_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2018-2019
12-9-18-CV_1959_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDTrH
12-9-18-QD_870_thanh_lap_hoi_dong_chyen_mon_cap_THCS (2)
11-9-18-CV_867_phong_chong_dich_sot_xuat_huyet
11-9-18-CV_869_TB_KH_to_chuc_HN_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS
10-9-18-CV_853_HD_thuc_hien_ctr_hoat_dong_GD_NGLL_cap_THCS
10-9-18-CV_859_huong_ung_thi_dua_ngay_PL_nuoc_CHXHCNVN
10-9-18-Thu_keu_goi_ung_ho_hoi_vien_CGC_co_HCKK
10-9-18-CV_860_tang_cuong_tuyen_truyen_ATGT_dau_nam_hoc
7-9-18-CV_854_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_CBQL_cap_THCS_2018_-_2019
7-9-18-CV_853_HD_thuc_hien_ctr_hoat_dong_GD_NGLL_cap_THCS
7-9-18-CV_855_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_giao_vien__cap_THCS_2018_-_2019
6-9-18-CV_852_to_chuc_cac_hoat_dong_vui_tet_trung_thu_cho_HS
6-9-18-CV_848_YS_CV_1853_cua_So_ve_BC_tong_ket_danh_gia_phu_cap_uu_dai_cua_CBQL
6-9-18-CV_849_gioi_thieu_va_dang_ky_tap_van_xuoi_Le_Thuy
6-9-18-Lich_duyet_dai_hoi_cong_doan_truong_hoc
5-9-18-QD_4163_phe_duyet_KH_mo_lop_BD_NLNN__dot_5[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn