THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 112
Số lượt truy cập: 4941615
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
-2-18-CV_315_trien_khai_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_2-2018 (1)
9-2-18-Cac_bieu_mau_dang_ky_tham_gia_HKPD_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2017_-_2018 (4)
9-2-18-GM_hop_BTC_Hoi_khoe_Phu_Dong_nam_hoc_2017-2018
9-2-18-QD_thanh_lap_hoi_dong_trong_tai_Hoi_khoe_Phu_Dong_nam_hoc_2017-2018
7-2-18-CV_117_TB_DS_HS_va_KH_on_luyen_OTE_cap_tinh (1)
5-2-18-CV_84_HD_XD_va_thuc_hien_cac_chuyen_de_day_hoc_THCS
5-2-18-CV_84_HD_XD_va_thuc_hien_cac_chuyen_de_day_hoc_THCS
5-2-18-CV_101_trien_khai_thuc_hien_TT_36_ve_thuc_hien_cong_tac_dv_cac_co_so_GD
5-2-18-CV_195_to_chuc_cuoc_thi_OTE_cap_tinh
5-2-18-CV_259_ra_soat_lap_DSchuyen_doi_thay_doi_vi_tri_lap_CC_VC
5-2-18-GM_106_gap_mat_chia_tay_can_bo_quan_ly_nghi_huu_tu_nam_2015
2-2-18-CV_98_tang_cuong_cac_giai_phap_bao_ve_suc_khoe_HS_trong_thoi_tiet_ret_dam_ret_hai
2-2-18-CV_03_phoi_hop_thuc_hien_cac_chuong_trinh_van_nghe
2-2-18-CV_98_tang_cuong_cac_giai_phap_bao_ve_suc_khoe_HS_trong_thoi_tiet_ret_dam_ret_hai
2-2-18-CB_265_to_chuc_tet_trong_cay_va_trong_rung_nam_2018
2-2-18-CV_101_trien_khai_thuc_hien_TT_36_ve_thuc_hien_cong_tac_dv_cac_co_so_GD
2-2-18-CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
2-2-18-CV_92_KH_trien_khai_cong_tac_dam_bao_ATTP_dip_tet_va_le_hoi
2-2-18-HD_250_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_giao_duc
2-2-18-CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chondoi_tuyen_HSG_lop_9 (1)
2-2-18-CV_83_thong_bao_ket_qua_tuyen_chondoi_tuyen_HSG_lop_9 (1)
2-2-18-QD_85__ban_hanh_quy_che_hoat_dong_cua_Ban_vi_su_tien_bo_phu_nu_nganh (1)
2-2-18-CV_84_HD_XD_va_thuc_hien_cac_chuyen_de_day_hoc_THCS
2-2-18-Chuog_trinh_phoi_hop_giua_So_GD_va_Tinh_doan_nam_hoc_17-18
2-2-18-GM_hoi_nghi_gioi_thieu_nhan_su_tham_gia_BCH_LDLD_tinh
2-2-18-CV_25_nhac_CDCS_bao_cao_ket_qua_thuchien_ngay_NTM...
2-2-18-CV_217_BC_danh_sach_so_luong_chat_luong_CBCCVC_2017
2-2-18-CV_82_trach_nhiem_bao_ve_tre_em_tren_moi_truong_mang
25-1-18-CV_75_trien_khai_thuc_hien_cong_tac_Binh_dang_gioi_va_Luat_tre_em
17-01-18-CV_55_ra_soat__nhu_cau_Dau_tu_CSVC_thiet_bi_truong_hoc (2)[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn