GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 100
Số lượt truy cập: 9703104
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
Tên tài liệu Download
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
QĐ 2566 phe duyet so tay PC dich Covid trong truong hoc
TT 25 quy dinh viec lua chon SGK trong co so GDPT.
Huong dan dieu chinh noi dung day hoc nam hoc 2020 - 2021
ND 90 danh gia xep loai chat luong CB _CCVC
CV 1209 huong dan de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen VGN
CV so 1148 Ke hoach to chuc thi tuyen sinh vao lop 10 THPT Chuyen Vo Nguyen Giap nam hoc 2012-2021
TT 14 quy dinh phong hoc bo mon cua co so GDPT
TT 13 ban hanh tieu chuan CSVC cac truong MN va PT
QĐ 1663 phe duyet KH tuyen sinh lop 10 THPT nam 2020
CV 933 thong bao ket qua kiem tra du gio thao giang va thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 287 YS CV 915 dam bao ANAT trong day hoc truc tuyen
CV 919 thuc hien cac bien phap chong dich Covid-19 trong truong hoc
CV 1583 thưc hien cac bien phap phong, chong Covid-19 trong truong hoc
ND 30 ve cong tac van thu
CV 1366 HD mot so che do lam viec nghi he doi voi GV trong thoi gian phong chong dich Covid-19
CV 1360 Huong dan kiem tra danh gia HK II năm hoc 2019-2020
CV 1398 HD cac dieu kien cho HS tro lai truong
CV 1113 huong dan dieu chinh noi dung day hoc hoc ky II năm hoc 2019-2020
TT 22 ban hanh quy dinh ve hoi thi GVDG MN - PT
TT 20 bai bo cac quy dinh ve kiem tra va cap chung chi ngoai ngu
TT 18 ban hanh Ctr BDTX -CBQL co so GDPT
TT 17 ban hanh Ctr BDTX co so GDPT
CV 823 TB di hoc tro lai va huong dan cac Đk dam bao HS tro lai truong.
CV 1074/SYTdanh muc nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19 trong truong hoc
CV 732 thanh lap to GV-CBQL cot can ho tro BD GV -CBQL thuc hien CtrGDPT 2018
CĐ 680 ve phong chong dich benh Covid-19
CV 634 cho HS tiep tuc nghi hoc phong chong dich Covid -19 gay ra[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com