THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 5317786
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2010 - 2011 12/10/2010 9:37:34 AM

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC: 2010 - 2011

 

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI (BDHSG) NĂM HỌC 2009 - 2010

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
- Hội đồng chuyên môn ngành đã biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi và trường đã đưa vào dạng chính thức.
- Kết quả năm học qua 6 em đạt giải tỉnh, 12 em đạt giải cấp huyện một số đội tuyển đạt giải cao như sinh 8 nhất đồng đội, toán 7 thư 8, toán 6 thứ 10, lí 8 thứ 10
- Trường đã chủ động phân công giáo viên bồi dưỡng ngay đầu năm học và đưa vào định mức lao động
- Đội ngũ bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách nhiệm.
- Đã  đưa công tác bồi dưỡng HSG vào công tác thi đua

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ:
- Kết quả năm học qua còn thấp 14/26 trường tham gia đặc biệt các môn XH đứng vị trí còn thấp
-  Công tác quản lý chỉ đạo chưa sâu sát
- Bên cạnh đội ngũ BDHSG nhiệt tình, trách nhiệm song một số ít còn xem nhẹ, thiếu tự giác.
- Vai trò của tổ chuyên môn chỉ đạo chưa cao còn giao phó cho giáo viên dạy.
- Một bộ phận học sinh thiếu tự giác nhất là các môn không phải là KH tự nhiên.
- vai trò của giáo viên bộ môn liên kết liên thông giữa giáo viên dạy lớp 9 và giáo viên trường Kiến Giang còn mờ nhạt.
- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn mới đủ cho học chính thức còn các phòng học BGHSG ở phòng học bộ môn, phòng tạm.
- Công tác xã hội hóa giáo dục chưa cao chủ yếu giao khoán cho giáo viên dạy và học sinh đặc biệt chưa phát huy vai trò của gia đình trong công tác gia sự.
- Chế độ chính sách cho giáo viên quá ít ngoài trừ mỗi tuần 3 hoặc 2 tiết dạy.

 

 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH BDHSG NĂM HỌC 2010 - 2011

I. CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC:
- Học sinh giỏi lớp 9 có ít nhất 4 giải
- Học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 ít nhất 25 giải và lên hạng ít nhất 5 bậc trong đó có ít nhất hai giải đồng đội.

II. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, THỜI GIAN, CHẾ ĐỘ

1. Phân công giáo viên bồi dưỡng:

a) Đối với GVBD lớp 9: (giáo viên bồi dưỡng tuyến 2)
+ Môn toán 9: Cô Thảo; lí 9: Thầy Thục
+ Sinh 9: Cô D Thủy
+ Văn 9: Cô P.Lí; Anh 9: cô Mai Giang
+ Giải toán qua mạng lớp 9 cô Thảo

 b) Đối với GVBD lớp 6, 7,8:
+ Toán 6: Thầy Vũ; Văn 6: Cô Duyến
+ Toán 7: Cô Chon; Văn 7: Cô Tâm; Anh 7: Cô M.Giang
+ Lý 8: Cô Thuý; Hóa 8: Cô Lĩnh; Sinh 8: Cô Diệp Thủy
+ Sử 8: Cô T. Lí; Địa 8: Thầy Tuyến

2. Thời gian thực hiện kế hoạch và chương trình
+ Đối với HSG lớp 9: Từ tháng 9/2010 đến 3/2011
+ Đối với HSG lớp 8: Từ tháng 10/2010 đến 3/2011
+ Đối với HSG lớp 6, 7: Từ tháng 10/2010 đến 4/2011

3. Thời lượng cho mỗi môn:
Toán 6, Toán 7, Văn 6, Văn 7: 80 tiết/ môn (ngoài ra vận động phụ huynh hỗ trợ 50 tiết)
Sử 8, Địa 8; Lí 8, Hóa 8; Sinh 8, tiếng anh 7: 50 tiết/ môn. (ngoài ra vận động phụ huynh hỗ trợ 30 tiết)

4. Chế độ dạy:
+ Đối với K6, K7 trừ vào lao động 3 tiết / tuần (trừ môn anh)
+ Đối với Anh 7, K8 trừ vào lao động 2 tiết / tuần
+ Đối với K9 trừ vào lao động 1 tiết / tuần
+ Đối với giải toán qua mạng trừ vào lao động 2 tiết/ tuần

 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Hiệu trưởng:
- Phụ trách chung chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG thông qua Phó HT, tổ trưởng CM
- Trực tiếp chỉ đạo các môn KHXH

2. Phó Hiệu trưởng:
- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG
- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG
- Chỉ đạo các môn KHTN
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy.
- Chỉ đạo phân công phân hành, thời khóa biểu, công tác quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.
- Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên.
- Tiến hành dự giờ, kiểm tra giáo viên và học sinh
- Cùng với tổ chuyên môn dự các buổi hội thảo.
- Chỉ đạo thư viện mua một số sách cần thiết cho giáo viên bồi dưỡng
- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG và thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.
- Chủ trì các buổi họp phụ huynh học sinh giỏi.

3. Tổ chuyên môn, nhóm bộ môn:
- Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học khác thuộc tổ mình phụ trách.
- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình học từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.
- Quản lý chất lượng bồi dưỡng chuyên đề, theo dõi và chỉ đạo phương pháp dạy của thầy - học của học sinh
- Quản lý chất lượng các lớp bồi dưỡng từng thời kì nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.
- Chỉ đạo chỉnh lý chương trình BDHSG; Chỉ đạo bổ sung tài liệu BDHSG và tham mưu tổ chức kiểm tra chất lượng HSG
- Chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng theo dõi tài liệu phát hành
- Đề xuất giáo viên bồi dưỡng và kèm cặp giúp đỡ học sinh.
- Chủ trì trong việc hội thảo khoa học các môn do tổ phụ trách và dự giờ giáo viên.
- Thực hiện các công việc khác do BGH phân công.
- Huy động lực lượng giải quyết các chuyên đề khó mà cá nhân không đảm nhiệm nỗi.

4. Đối với giáo viên BDHSG lớp 9 (tuyển 2)
- Có sổ ghi nhật kí theo dõi quá trình học tập của các em, ghi lại những bài tập học sinh hỏi và giải quyết những bài tập học sinh yêu cầu và hướng giải
- Trang bị kiến thức cơ bản chính xác
- Đảm bảo điểm trung bình môn, điểm kiểm tra học kì môn dự thi h/s giỏi tỉnh phải đạt loại giỏi.
- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng bằng trình độ thực chất.
- Thường xuyên kèm cặp giúp đỡ học sinh
- Nắm bắt kết quả kiểm tra chuyên đề tuyến 1
- Phối hợp với phụ huynh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà.
- Hàng tháng nhận xét kết quả học sinh học học trên lớp, nhận xét bài kiểm tra.

5. Đối với giáo viên dạy lớp 6, 7, 8
- Tuyển chọn học sinh ở môn bồi dưỡng
- Lên chương trình, nội dung bồi dưỡng, (theo tài liệu phòng phát hành) thực hiện có chất lượng việc dạy các chuyên đề (nếu thấy chất lượng chuyên đề dạy học sinh tiếp thu chưa đảm bảo phải tiếp tục củng cố, bổ sung kiến thức, kỉ năng cho học sinh trước khi dạy sang chuyên đề khác)
- Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ học sinh trong học tập, kiểm soát việc học bài và làm bài tập của học sinh.
- Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn để làm kèm cặp giúp đỡ thêm.
- Quản lý học sinh lớp phụ trách.
-Thực hiện đầy đủ chương trình đề ra có điều chỉnh nếu thấy cần thiết nhưng phải qua tổ chuyên môn và BGH mới thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chuyên đề mà hội đồng chuyên môn ngành đề ra.
- Đề xuất tài liệu BDHSG với BGH, thư viện.
- Tham gia các cuộc họp phụ huynh HSG

6. các lực lượng khác
- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm. Liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập. Hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động tập thể.
- Đối với phụ huynh: tạo mọi điều kiện để các em học tập. Tạo được cơ sở vật chất giúp đỡ các thầy cô dạy. Đảm bảo an toàn khi đi học. Đóng góp kinh phí 50 tiết hoặc 30 tiết theo mục II.3
- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ chấp hành các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, bỏ môn, có đủ các loại vở, tài liệu theo yêu cầu của giáo viên bồi dưỡng, đảm bảo an toàn trên đường đi.

                       Phong Thuỷ, ngày 25 tháng 9 năm 2010

                              Phó hiệu trưởng

 


                                    
Nguyễn Văn Vũ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn