THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 55
Số lượt truy cập: 5317786
QUANG CÁO
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp năm học 2009-2010 1/15/2010 3:08:28 PM

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM, KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH NGỒI NHẦM LỚP

Năm học 2009-2010

 

 

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào chỉ thị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học;

Căn cứ Quyết định số 38/2008 QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ công văn số 8165/BGD-ĐT-VP ngày 02/8/2007 về việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc cận động hai không với 4 nội dung, đồng thời thực hiện cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo" của Công đoàn ngành phát động;

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ bậc học 2009-2010 của Sở GD-ĐT Quảng Bình, Phòng GD Lệ Thuỷ, căn cứ vào kế hoạch năm học trường THCS Phong Thuỷ năm học 2009-2010;

Căn cứ vào công văn số 227/GD-ĐT  ngày 6/12/2007 của Phòng GD Lệ Thuỷ về kế hoạch thực hiện bồi dưỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về chương trình nâng cao chất lượng hiệu qảu GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào nguồn nhân lực Quảng Bình từ 2001 - 2010;

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thực trạng tình hình:

Kết quả năm học 2008-2009 tỷ lệ học sinh vào phổ thông thứ 6 huyện. Song tỷ lệ học sinh không được công nhận tốt nghiệp là 3 em; tỷ lệ học sinh thi lại là: khối 6 là 13 em, khối 7 là 13 em, khối 8 là 12 em toàn trường là 38. Học sinh yếu kém: Khối 6: 2 em khối 8: 1 em toàn trường 03 em ( có thể nói 3 em này là học sinh ngồi nhầm lớp)

 

TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM CÁC MÔN NHƯ SAU

 

Môn

Văn

Sử

Địa

NN

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Yêú

76

14.5

84

16

105

20

122

23.5

Kém

7

1.3

4

0.8

 

 

 

 

 

Môn

Toán

Hoá

Sinh

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Yêú

113

21.5

84

16

69

24.2

88

16.6

Kém

9

1.7

7

1.3

4

1.4

20

3.8

 

 

Môn

GDCD

CN

MT

Tin

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Yêú

26

4.4

15

2.5

14

2.4

6

2.1

Kém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua thi lại ( đã dạy thêm trong hè) nhưng một số em không lên lớp được;

Khối 6: 2 em ở lại; Khối 8: 1 em ở lại; Khối 9 có 3 em không công nhận TN lần 2.

Tổng số học sinh ở lại 6 em (trong đó có 3 em không công nhận TN lần 2)

- Tất cả các học sinh ở lại đều học yếu mất gốc có em ở lại lần 2
( măc dầu chủ nhiệm đã bổ sung kèm cặp nhiều về kiến thức nhưng bố mẹ không quản lý học sinh, hoặc bố mẹ thả bỏ mặc cho con ).

- Một số giáo viên còn nặng về đánh giá thực chất cuộc vận động 2 không chưa tìm ra được giải pháp biện pháp thực hiện kèm cặp đề dần dần giảm bớt học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp.

2. Những thuận lợi:

- Đã có văn bản của Bộ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục, học sinh ngồi nhầm lớp

- Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ Thuỷ đã tập trung làm chất lượng từ những năm 1990 và qua 2 năm thực hiện giáo viên đã đúc rút được những kinh nghiệm trong công tác làm chất lượng.

- Qua hai năm thực hiện cuộc vận động hai không chất lượng học sinh được đánh giá sát thực tế hơn tạo được uy tín chô dội ngũ, niềm tin của phụ huynh đối với giáo viên lớn hơn đồng thời giáo viên phân loại chắc đối đối tượng học sinh.

- Đối mới giáo dục phổ thông trong đó đổi mới phương pháp dạy học tạo đà vững chắc cho giáo viên kèm cặp được đối tượng học sinh.

- Dạy học tự chọn ở lớp 9: Toán, Văn, đã tạo điều kiện cho chủ nhiệm ôn tập, hệ thống hoá lại kiến thức;

- Đa số phụ huynh đồng tình với cách đánh giá chất lượng của giáo dục từ đó có biện pháp giáo dục con cái.

- Địa bàn dân cư thuận lợi, nhân dân học sinh có tinh thành hiếu học.

3. Những khó khăn:

- Một số ít giáo viên còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ trọn vẹn cuộc vận động đang nghiêng về phía chống tiêu cực, chống bệnh thành tích mà còn chưa coi trọng, chưa kịp thời triển khai những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời chưa tìm biện pháp giảng dạy để kèm cặp học sinh ngồi nhầm lớp.

- Trong một số tiết dạy giáo viên chỉ chú ý truyền đạt kiến thức trọng tâm cho cả lớp ít nắm bắt học sinh yếu kém có nắm bắt được kiến thức hay không.

Bệnh thành tích trong những năm qua dẫn đến một số học sinh ngồi nhầm lớp (mất gốc) nên khi tiếp thu kiến thức mới không có nền tảng cơ sở ban đầu nên không nắm được kiến thức mới dẫn đến sức học ngày càng yếu nguy cơ tái phát ngồi nhầm lớp.

- Cơ sở vật chất tuy ngày càng tăng trưởng song chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học nhất là phù đạo học sinh yếu kém.

- Đa số học sinh yếu kém về văn hoá lại yếu kém về đạo đức và cộng thêm đó phụ huynh học sinh yếu kém không quan tâm đến việc học, chưa quản lý việc học ở nhà còn thả chơi lêu lõng thậm chí đi chơi qua đêm tại nhà bạn.

- Đa số học sinh yếu kém khi đi ở lại lớp là bỏ học ảnh hưởng đến phổ cập.

 

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu:

- Từng bước giảm dần học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp qua hàng năm giảm dần tỉ lệ học sinh yếu kém tiến tới không còn học sinh ngồi nhầm lớp.

- Tạo một bước trong đội ngũ về nhận thức thực hiện cuộc vận động " Hai không" với 4 nội dung là chỉ coi trọng kiểm tra đánh giá mà không coi trọng đến tìm tòi các giải pháp biện pháp thực hiện bồi dưỡng học sinh yếu kém ngay trong các tiết học chính khoá trên lớp, dạy học tự chọn và bồi dưỡng phụ đạo học sinh.

2. Nhiệm vụ:

- làm tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ phụ huynh, học sinh, giáo viên nhận thức đầy đủ hơn của cuộc vận động.

- ưu tiên và tập trung cho việc khắc phục hiện tượng học sinh yếu kém, học sinh ngồi nhầm lớp, nâng dần khả năng tiếp nhận chương trình, từng bước giảm dần học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp không được để tỷ lệ học sinh yếu kém nhiều và tái phát học sinh yếu kém.

- Vận động phụ huynh học sinh nếu học yếu ở lại là điều kiện để các em lấp chổ hỏng tiếp thu kiến thức cho chắc chắn có điều kiện học lên sau này, tránh tình trạng ở lại là bỏ học ảnh hưởng đến phổ cập.

 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Đối với giáo viên bộ môn:

- Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ và bàn giao cho giáo viên dạy sau này. (Đầu kỳ lấy kết quả kiểm tra cuối kỳ 2).

Mẫu theo dõi chất lượng học sinh yếu kém:

 

HỒ SƠ THEO DÕI HỌC SINH YẾU KÉM

Môn: ..............Lớp: ........................

 

TT

Họ và tên

Đầu kỳ

Giữa kỳ 1

Cuối kỳ 1

Giữa kỳ 2

Cuối kỳ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp 9 lên chương trình bồi dưỡng học sinh yếu kém: Toán, văn 30 tiết, tiếng anh 20 tiết và thực hiện công tác giảng dạy khi có kế hoạch của nhà trường là bắt đầu từ giữa kỳ 1.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy và soạn bài khi nhà trường bố trí bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Thực hiện bài soạn đảm bảo 2 yêu cầu cần tối thiểu là kiến thức và kĩ năng để học sinh tiếp nhận

- Giảng dạy trên lớp ở từng phần của mỗi tiết học cần lựa chọn hình thức hoạt động cho học sinh cả lớp một cách phù hợp, tiết kiệm được thời gian để tranh thủ tạo ra cơ hội cần thiết cho giáo viên tiếp cận học sinh yếu kém nhằm kèm cặp, hưóng dẫn, tiếp sức cần thiết trong mỗi tiết dạy. Mỗi học sinh yếu kém phải hoạt động tối thiểu như nhắc lại định nghĩa, định lý, quy tắc, đọc đoạn văn... Nội dung này được coi là biện pháp trọng tâm chủ yếu nhất trong công tác nâng cao chất lượng học sinh yếu kém và ngồi nhầm lớp do đó cần quan tâm thường xuyên và triển khai liên tục.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chấm chữa của giáo viên đối với học sinh trong các tiết luyện tập, bài kiểm tra của học sinh cần sửa lổi thật kĩ, tạo mẫu về bài làm đồng thời nắm chắc những chổ học sinh yếu kém để bổ sung kịp thời.

- Thực hiện kí sổ đầu bài và nhận xét sau mỗi tiết phù đạo

- Giáo viên dạy tự chọn lớp 9, ôn luyện tuyển sinh lớp 10 xem đây là nội dung phù đạo (theo công văn dạy tự chọn là củng cố kiến thức, bồi dưỡng những chổ yếu kém, những chổ hư hỏng).

- Giáo viên bộ môn lưu trử theo dõi hồ sơ học sinh yếu kém trong suốt năm học. Cuối năm học nộp lại cho chuyên môn để làm cơ sở chủ yếu để chuyên môn giao chất lượng giữa các bộ môn giữa các lớp cho năm học sau.

2. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Kết hợp với giáo viên bộ môn trong việc phân loại chung của từng học sinh mà lớp mình phụ trách.

- Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu kém ngồi nhầm lớp đầu năm học, giữa kì, cuối kì và theo dõi lưu giữ cuối năm học nộp cho chuyên môn (để bàn giao cho chủ nhiệm đầu năm học sau theo mẫu).

- Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chổ ngồi hợp lý thuận tiện để có cơ hội giáo viên bộ môn kiểm tra, tiếp sức kịp thời đồng thời có sơ đồ chổ ngồi của học sinh hợp lý.

- Kết hợp với hội cha mẹ học sinh động viên tinh thần vật chất con em và hỗ trợ kinh phí cho giáo viên giảng dạy theo quy định nhà nước, đồng thời kiểm tra việc tự học ở nhà của học sinh.

- Kết hợp với giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách thành lập đôi bạn cùng tiến trong việc học ở nhà cũng như giúp nhau trên lớp.

Hướng dẫn học sinh viết đơn học thêm và bàn với phụ huynh thu kinh phí theo quy định

Mẫu:

HỒ SƠ THEO DÕI HỌC SINH YẾU KÉM

Lớp:.........................Năm học: 2008-2009

 

TT

Họ và tên

Đầu kỳ

Giữa kỳ 1

Cuối kỳ 1

Giữa kỳ 2

Cuối kỳ 2

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

(đầu kì lấy kết quả năm củ)

3. đối với chuyên môn:

-Tăng cưòng giúp đỡ giáo viên còn thiếu kinh nghiệm hoặc năng lực sư phạm còn hạn chế, tổ chức hội thảo và thường xuyên rút kinh nghiệm theo tổ hoặc theo nhóm từng bộ môn nhằm định hướng cách dạy từng loại bài, từng đối tượng học sinh trong đó định rỏ biện pháp kĩ thuật tạo cơ hội cần thiết để tiếp cận học sinh yếu kém, kèm cặp giúp đỡ, tiếp sức từng đối tượng học sinh một cách phù hợp.

Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm phù đạo học sinh yếu kém, giúp dỡ đồng nghiệp và bản thân xây dựng nội dung và phương pháp khoa học và có hiệu quả.

- Tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm qua các tiết dạy chính khoá đã chú trọng đến đối tượng học sinh yếu kém.

- Cùng với Ban giám hiệu quản lý giáo viên trong tổ về chuyên môn cũng như các hồ sơ có liên quan.

4. Đối với quản lý chỉ đạo (BGH)

- Liên hệ với cơ quan chủ quản, Hội đồng bộ môn tiếp sức cho đội ngũ các biện pháp kĩ thuật.

- Tăng cường các hoạt động thao giảng, dự giờ của đồng nghiệp rút kinh nghiệm giúp đỡ nhau có hiệu quả.

- Lập kế hoạch về công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh ngồi nhầm lớp trong từng học kì và trong từng năm học cụ thể.

+ Học kì I phụ đạo học sinh yếu kém toán văn ở khối 6, 7, 8, 9, mỗi môn 10 tiết, các môn còn lại từ 3 đến 5 tiết.

+ Học kì II phụ đạo học sinh yếu kém Toán Văn ở khối 6, 7, 8, 9 mỗi môn 15 tiết các môn còn lại từ 5 đến 7 tiết.

- Chỉ đạo dạy tự chọn văn 9, Toán 9 theo chủ đề bám sát ôn tập những chổ hỏng, những chổ chưa nắm được.

- Tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra đánh giá chất lượng và chuyển giao chất lượng hàng năm.

- Thiết lập hồ sơ theo dõi diễn biến chất lượng của từng học sinh qua giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

- Chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nhập và lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

- Xây dựng bộ hồ sơ quản lý, chỉ đạo học sinh yếu kém như chương trình, kế hoạch dạy học, soạn bài...

- Thiết lập sổ đầu bài theo dõi theo dõi đánh giá giờ dạy.

- Liên hệ sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức nhất là hội cứu giáo chức xã trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém.

- Kết hợp chặt chẽ với Công đoàn động viên đoàn viên lao động triển khai cuộc vận động đồng thời tìm tòi các biện pháp, giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém.

 

 

Phong Thuỷ, ngày 15 tháng 9 năm 2009

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Văn Vũ

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn